Giesmės vaikų ir suaugusiųjų chorams

Abaris, Povilaitis, Miškinis, Vasiliauskaitė, Jonkus, Sližys, Gaižauskas, V. Klova, A. Klova, V. Juozapaitis, J. Juozapaitis, Žalalis, Bičiūnas, Jankauskas, Pranulis

Publikavimo metai: 1999
Leidykla: Lietuvos liaudies kultūros centras
Partitūra: 89 psl.

Turinys

 1. Leonidas Abaris. Malimo malda

 2. Leonidas Abaris. Ryto maldoj

 3. Leonas Povilaitis. Ačiū, Dievuli!

 4. Vytautas Miškinis. Šienelis toks kietas

 5. Vytautas Miškinis. Neturtas

 6. Kristina Vasiliauskaitė. Iš Tavo rankos

 7. Kristina Vasiliauskaitė. Snaigių kalba

 8. Kristina Vasiliauskaitė. Aleliuja, užgiedokim

 9. Leonidas Abaris. Osanna

 10. Saulius Jonkus. Kūčių naktis

 11. Saulius Jonkus. Viešpatie, atleisk

 12. Saulius Jonkus. Tylia malda

 13. Stasys Žalalis. Regėjau versmę

 14. Leonidas Abaris. Palaiminti

 15. Leonidas Abaris. Psalmė 3

 16. Pranas Sližys. Dėkui Tau, Kristau

 17. Pranas Sližys. Skausmas Kryžių kalne

 18. Jurgis Gaižauskas. Didysis šviesybės Kūrėjau

 19. Jurgis Gaižauskas. Geriausias Tėve ir Valdove

 20. Vytautas Klova. Malda

  Malda po Mišių

 21. Vytautas Miškinis. Kyrie, eleison! Nr. 2

  Iš ciklo "Keturios Marijos litanijų invokacijos"

 22. Vytautas Bičiūnas. O Kristau

 23. Vytautas Bičiūnas. Tėve mūsų

 24. Bronislovas Jankauskas. Viešpatie, pasigailėk

 25. Bronislovas Jankauskas. Viešpatie Karaliau

 26. Leonas Pranulis. Viešpatie, globoki Vilnių

 27. Algirdas Klova. Išganytojas užgimė

 28. Vytautas Juozapaitis. Dieve, gėrybė mūsų nematyta

 29. Vytautas Juozapaitis. Aleliuja! Užgimė Kristus

 30. Jurgis Juozapaitis. Atleisk

0